Avrupa Komisyonu Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı

Avrupa Komisyonu Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı teklif çağrısı başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için https://goo.gl/W7hu44 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teklif çağrısının genel amacı; kültürlerarası diyaloğu, kültürel çeşitliliği ve proje ülkelerinde eşitliğe saygıyı teşvik etmek olup çağrı kapsamında 2 Lot bulunmaktadır. Her lot, bir temaya / sektöre karşılık gelen belirli bir amaca sahiptir.

1. Lot: Kültürel ve dini çeşitliliğe olan anlayışı ve saygıyı arttırmak.

Özel Amaç: Proje ülkelerinde din veya inanç ile ilgili hususlar da dahil olmak üzere kültürel çoğulculuk ve kültürlerarası anlayışı geliştirmek.

Bütçe
Minimum 1.500.000 avro
Maksimum 2.000.000 avro

  • Faaliyetler, dini çalışmalar ve dinler arası diyalog alanında sürdürülebilir kapasitelerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
  • Faaliyetler, farklı kültürel/dini/inanç topluluklarının ve bireylerin dahil edilmesini teşvik etmeli; kadınlar ve gençlerin kültürlerarası/dinler arası diyalogun aktörleri ve kolaylaştırıcıları olarak aktif katılımını sağlamalı; ve tüm dinler ve inançlar ile laik/hümanist perspektifleri kapsayan yaklaşımları dikkate almalıdır.
  • Kültür ve/veya eğitim/öğretim kaynaklarının kullanımı olumlu değerlendirilecektir.

2. Lot: Diyalog, sosyal içerme, beceri geliştirme ve uyum için destekleyici olarak kültür

Özel Amaç: Proje ülkelerinde diyalog, sosyal içerme (özellikle azınlıklar, göçmenler, kadınlar ve kızlar, ve özürlüler gibi savunmasız ve dezavantajlı nüfus) beceri ve sosyal uyumun geliştirilmesi.

Bütçe
Minimum 1.900.000 avro
Maksimum 2.850.000 avro

  • Önerilen faaliyetler, mevcut kültürel kaynaklar ve altyapı üzerine inşa edilmeli, katılımcı topluluk yaklaşımlarına ve ifade özgürlüğü ve kültürel çeşitliliğe yönelik ortak yaratıcı çalışmaları desteklemelidir.
  • Kadınlar ve kızlar, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler, özürlüler, azınlıklara mensup kişiler gibi sosyal olarak marjinalize edilmiş grupları içermelidir.

Süre
Bir eylemin başlangıçtaki planlanan süresi 36 aydan daha az veya 60 aydan fazla olmayabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Sahibinin;
– Tüzel kişi olması,
– Kar amacı gütmeyen kuruluş olması gerekmektedir.

Aşağıdakiler gibi belirli bir organizasyon türü olması:
– devlet dışı aktör
– sivil toplum örgütleri ağı (STK);
– Kamu kurumları,
– yerel yönetimlerin ağları ve / veya dernekleri,
– AB Mali Tüzüğünün Uygulama Kuralları’nın 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) organizasyon.

İlgili eylemler OECD / DAC listesinde yer alan ODA alıcılarının en az iki ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Teklif çağrısına başvurmak için başlıca başvuru sahipleri şunları yapmalıdır:

Bu teklif çağrısı için bu verilerin PADOR’a kaydının zorunlu olduğunu lütfen unutmayın:
60 000 EURO’dan fazla AB katkısı için başvuran başvuru sahipleri için kayıt zorunluluğu vardır.
Tam başvuru aşamasında: Kayıt başvuru sahibi (ler) ve bağlı kuruluş (lar) için kayıt zorunluluğu vardır. Başvuru sahipleri, PADOR profillerinin güncel olduğundan emin olmalıdırlar.