CSSP

Daha güçlü ve aktif bir sivil toplum için Sivil Toplum Destek Programı (CSSP)

Güçlendirilmiş demokrasinin vazgeçilmez bir aktörü ve Avrupa Birliği (AB) normlarına ulaşmanın önemli bir aracı olarak sivil toplum, Kopenhag siyasi kriterleri, AB müktesebatına uyum ve sivil toplum diyaloğu temelinde yürütülen müzakere sürecinde de ön plana çıktı.

2014 yılına kadar farklı öncelik alanlarına ve çeşitli hedef kitlelere sağlanan sivil toplum destekleri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde (IPA II) “Sivil Toplum Sektörü” çatısı altında toplandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Sektörü’nün lider kuruluşu olarak programlama, uygulama ve izlemeden sorumlu oldu.

2014- 2020 AB mali yardımının önceliklerinin belirtildiği Ülke Strateji Belgesinde sivil topluma destekler aşağıdaki 4 önceliği kapsayacak şekilde genişletildi.

1. Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi

Kamu sektörü ile STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. STK’ların yerel ve ulusal düzeyde kamu politikası sürecine katılımının artırılması hedeflendi.

2. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi

STK’ların kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın iyileştirilmesine yönelik projelere; projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf ve hesap verebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlandı. Öte yandan STK’ların mali kapasitesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, sivil toplum finansman mekanizmalarının iyileştirilmesine destek verildi.

3. STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi

STK’ların kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi alanlarında etkin olmaları için idari, mali, insan kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesi, ağ kurma yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Bunun yanı sıra STK’ların özel sektörle ilişkilerini geliştirilmesine de destek sağlandı.

4. Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi

AB ve Türkiye’deki STK’lar arasında uzun vadeli ortaklıkların ve iş birliğinin kurulması hedeflendi. STK’ların sivil toplum diyaloğuna daha fazla sahip çıkmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.