Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP-I) (2018-2021)

Sivil Toplum Sektörü kapsamında, 2018-2021 yılları arasında uygulanan CSSP-I ile STK’ların karar alma süreçlerine daha etkin katılımı, kamu-sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal düzeyde geliştirilmesi ve STK’ların yönetim, savunuculuk ve iletişim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Program iki hibe bileşeni çerçevesinde hayata geçirildi.

1. Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (CSPN)

10 STK’ya yaklaşık 4,3 milyon avro hibe desteği program kapsamında finansal ve idari açıdan güçlü ve proje yönetimi konusunda deneyimli STK’larının geliştirdikleri ortaklıklar ve ağlar desteklendi. Bu ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla kamu kurumları ve STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve STK’ların yönetsel ve kurumsal kapasiteleri ile aralarındaki ağların geliştirilmesi hedeflendi.

2. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı (GRS)

Türkiye’nin 15 farklı ilinden 38 projeye yaklaşık 2,1 milyon avro hibe desteği sağlanan programın hedefi yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirerek politika belirleme diyaloglarına daha etkin katılımlarını sağlamak oldu. Program, desteklerin Anadolu’ya yayılmasında önemli bir rol üstlendi.

CSSP-I proje kitabına buradan erişilebilir.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP-II) (2019-2021)

Birinci dönemin devamı niteliğinde hayata geçirilen ve 2019-2021 tarihleri arasında yürütülen CSSP-II ile politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedeflendi.

CSSP-II kapsamında STK’ların;

  • idari ve finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına,
  • iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya,
  • yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarının teşvik edilmesine,
  • şeffaflığını ve hesap verebilirliklerini güçlendirmeye,
  • aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasındaki rollerinin artırılmasına yönelik destekler verildi.

Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı gruplar vb. farklı hedef kitleri de içerecek şekilde sağlık, tarım, eğitim, çevre, gıda, medya gibi çeşitli sektörlerde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaştı.

CSSP-II kapsamında;

  • 29 projeye 3,7 milyon avroluk hibe desteğiyle uygulandı,
  • Ortaklık şartı bulunmamasına rağmen 18 proje, eş faydalanıcı ile yola çıktı,
  • Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya’dan eş faydalanıcılar da Türk ortaklarıyla programa katıldı.

CSSP-II proje kitabına buradan erişilebilir.

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi (CSSP-III) (2021-2022)

Daha önceki Sivil Toplum Destek Programlarının devamı niteliğinde olan CSSP-III’de aynı öncelik alanları üzerinden AB ülkeleri ve aday ülkelerdeki STK’ları da kapsayacak şekilde hayata geçirildi.

CSSP-III ile ikinci dönemdeki gibi politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmeyi hedeflendi. Bu kapsamda 34 projeye, 3,2 milyon avro hibe desteği verildi.

STK’ların yapılarını, organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini, iş birliği ve ağ oluşturma becerilerini güçlendirmek; STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek; aktif vatandaşlık için yasal ortamın gelişimini desteklemek üçüncü dönemin kaynak aktardığı öncelikler oldu.

CSSP-III proje kitabına kitabına buradan erişilebilir.